CHƯƠNG TRÌNH HỌC – COURSES

Montessori Ứng dụng
Độ tuổi: 12 tháng - 5 tuổi
Sĩ số: 25-30 bé/lớp
Lịch học: Thứ 2-6
Học phí: 2.200.000 VND/tháng
Montessori Quốc tế 0-3
Độ tuổi: 25-36 tháng tuổi
Sĩ số: 20-25 bé/lớp
Lịch học: Thứ 2-6
Học phí: 3.500.000 VND/tháng
Montessori Quốc tế 3-6
Độ tuổi: 3-6 tuổi
Sĩ số: 20-25 bé/lớp
Lịch học: Thứ 2-6
Học phí: 4.000.000 VND/tháng